Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde producten van Beton Cire Unique.
Rosbayerweg 125
1521 RW Wormerveer

Kvk: 59.20.34.47
BTW. nr. NL853366007B01
ING bank nr. NL82INGB0006313438

Afwijking van deze voorwaarden kan alleen met schriftelijke toestemming van Beton Cire Unique.
Onder overeenkomsten wordt verstaan: Bestelling en levering van goederen.

Met ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden ook per email.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BETON CIRÉ UNIQUE V.O.F.

Gevestigd aan de Rosbayerweg 125, 1521 RW Wormerveer, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59203447

Artikel 1. Definities. 1

Artikel 2. Toepasselijkheid. 1

Artikel 3. Aanbiedingen. 2

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst. 2

Artikel 5. Levering. 2

Artikel 6. Leveringstermijnen. 3

Artikel 7. Zichttermijn en herroepingsrecht. 3

Artikel 8. Onderzoek, klachten en kwaliteitsgarantie. 4

Artikel 9. Facturatie en betaling. 4

Artikel 10. Aansprakelijkheid. 4

Artikel 11. Verjaringstermijn. 5

Artikel 12. Overmacht. 5

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze. 5

Artikel 14. Wijziging en uitleg van de voorwaarden. 5

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Beton Ciré Unique: wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Consument: de Koper die bij het aangaan van een Overeenkomst met Beton Ciré Unique niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten van Beton Ciré Unique afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Beton Ciré Unique in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 4. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten door Koper bij Beton Ciré Unique.
 5. Overeenkomst: de afspraak tussen Beton Ciré Unique en Koper op basis waarvan Beton Ciré Unique Producten aan Koper levert tegen betaling.
 6. Partijen: Beton Ciré Unique en Koper gezamenlijk.
 7. Producten: alle zaken, waaronder begrepen cement, coatings, uitvlak-, reinigings- en onderhoudsmiddelen, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 9. Website: de website van Beton Ciré Unique welke te bereiken is via: https://www.betoncireunique.nl/.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Beton Ciré Unique, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Beton Ciré Unique uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Beton Ciré Unique gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Beton Ciré Unique de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Beton Ciré Unique, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Beton Ciré Unique in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Beton Ciré Unique vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Beton Ciré Unique zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in de aanbieding, is Beton Ciré Unique daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Beton Ciré Unique anders aangeeft.
 3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de aanbieding van Beton Ciré Unique, bijvoorbeeld op haar Website of in prijslijsten, binden Beton Ciré Unique niet.
 4. Door Beton Ciré Unique opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en overige van overheidswege verschuldigde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verzendkosten komen voor rekening van de Koper, tenzij de Koper aangeeft de Producten af bedrijf te willen afhalen.
 5. Voor leveringen Beton Ciré (cement) tot 6 m2 wordt een verwerkingstoeslag berekend. De hoogte van deze verwerkingstoeslag zal duidelijk vóór het sluiten van de overeenkomst aan de Koper worden vermeld.
 6. Het staat Beton Ciré Unique vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Beton Ciré Unique eerst dan tot stand nadat Beton Ciré Unique een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Voor Orders die via de Website van Beton Ciré Unique worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Koper alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. Beton Ciré Unique zal de Order vervolgens schriftelijk aan Koper bevestigen.
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Beton Ciré Unique slechts, indien deze door Beton Ciré Unique schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.

Artikel 5. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf of magazijn te Wormerveer (EX Works).
 2. Indien de levering van Producten geschiedt aan een door Koper opgegeven afleveringsadres, dient Koper er voor te zorgen dat de locatie waar de Producten moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de Producten over een verharde weg.
 3. De keuze van het transportmiddel is aan Beton Ciré Unique, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
 4. Indien Koper specifieke eisen met betrekking tot door Beton Ciré Unique te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Koper. Verpakkingsmaterialen worden door Beton Ciré Unique niet teruggenomen.
 5. Indien is overeengekomen dat de Koper de Producten zal af (doen) halen of zelf voor het transport zorg zal dragen, moeten de Producten die gereed zijn voor afhaal of verzending zijn, onmiddellijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen. Het risico met betrekking tot de Producten gaat in dit geval op de Koper over op het moment dat door de Koper of een door de Koper ingeschakelde derde de Producten in ontvangst heeft genomen.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Koper, behoudt Beton Ciré Unique zich het recht voor die Producten voor rekening en risico van Koper op te (doen) slaan, eventueel in de open lucht, alles zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van Beton Ciré Unique ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen Beton Ciré Unique Koper in staat zal stellen de Producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen. Een en ander, tenzij Beton Ciré Unique uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 7. Indien Koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert Koper van rechtswege in verzuim en heeft Beton Ciré Unique het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Beton Ciré Unique is in voorkomend geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Het voorgaande laat de verplichting van Koper de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.

Artikel 6. Leveringstermijnen

 1. Indien Beton Ciré Unique een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Beton Ciré Unique derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Beton Ciré Unique dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 2. Indien en voor zover naar het oordeel van Beton Ciré Unique een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Beton Ciré Unique het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beton Ciré Unique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Beton Ciré Unique worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beton Ciré Unique zijn verstrekt, heeft Beton Ciré Unique het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.

Artikel 7. Zichttermijn en herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van het Product zijn verstreken.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren.
 3. De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door Beton Ciré Unique binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan info@betoncireunique.nl. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het retourformulier dat door Beton Ciré Unique op haar website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.
 4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Beton Ciré Unique het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Producten terugbetalen.
 5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de Consument de Product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het Product in onbeschadigde en ongeopende toestand kan worden teruggezonden. Nadat de Consument het Product heeft geopend ter consumptie, kan de Consument geen beroep meer doen op herroeping.
 6. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan Beton Ciré Unique. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de Consument.
 7. Producten die door Beton Ciré Unique worden gemaakt volgens de specificaties van de Consument, zoals Beton Ciré dat op verzoek van de Consument in een bepaalde kleur is geleverd (net als verf gemengd), zijn van het herroepingsrecht uitgesloten.

Artikel 8. Onderzoek, klachten en kwaliteitsgarantie

 1. De Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 72 uur na levering per e-mail of telefonisch bij Beton Ciré Unique te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Koper aanvaard. De Koper dient de gebrekkige Producten voor de beoordeling van de klacht ter beschikking van Beton Ciré Unique te houden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de betreffende Producten niet op.
 2. Mochten de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs.
 3. Onverminderd eventuele garantierechten die de wet aan Koper toekent en welke dwingendrechtelijk van aard zijn, garandeert Beton Ciré Unique de kwaliteit van de door haar geleverde Producten zoals deze door Partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en mochten worden verwacht.
 4. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Beton Ciré Unique te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 5. Producten die aantoonbaar ondeugdelijk zijn, zullen door Beton Ciré Unique kosteloos worden vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het betreffende Product niet meer leverbaar is, zal Beton Ciré Unique het aankoopbedrag aan de Koper terugbetalen.
 6. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Beton Ciré Unique ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Beton Ciré Unique tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 7. Producten die ter vervanging of ter beoordeling onder kwaliteitsgarantie aan Beton Ciré Unique worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van Koper, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.
 8. Gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van Beton Ciré Unique heeft plaatsgehad.

Artikel 9. Facturatie en betaling

Beton Ciré Unique is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst te verlangen dat de verzending geschiedt nadat volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling door de Koper heeft plaatsgevonden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van voorafgaande overschrijving op een via de website van Beton Ciré Unique aangeboden betaalwijze, zoals iDeal, creditcard of Afterpay. Beton Ciré Unique is gerechtigd om facturen digitaal te verzenden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Beton Ciré Unique aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Beton Ciré Unique ter zake wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar, om wat voor reden ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Beton Ciré Unique beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Beton Ciré Unique aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Beton Ciré Unique kunnen worden toegerekend.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Beton Ciré Unique is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 3. Beton Ciré Unique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Beton Ciré Unique.

 Artikel 11. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Beton Ciré Unique tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 1 jaar na levering van de betreffende Producten waarop de schade ziet.

Artikel 12. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Beton Ciré Unique geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Beton Ciré Unique niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Beton Ciré Unique of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.
 3. Beton Ciré Unique heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Beton Ciré Unique zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
 5. Voor zoveel Beton Ciré Unique ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Beton Ciré Unique gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Beton Ciré Unique gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Beton Ciré Unique haar statutaire zetel heeft, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

Artikel 14. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Website support: Studio BC

De websites van Beton Ciré Unique maken gebruik van cookies. Dit doen wij om de websites goed te laten functioneren, het gebruik ervan te kunnen analyseren en het bezoek en winkelen op de websites voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien worden cookies gebruikt om ook buiten de websites van Beton Ciré Unique relevante, gepersonaliseerde berichten van Beton Ciré Unique te kunnen tonen. Hieronder kun je het plaatsen van deze cookies en de verwerking van de (persoons)gegevens die met behulp van cookies voor eerder genoemde doeleinden worden verzameld accepteren of je cookievoorkeuren aanpassen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring.
Annuleren