Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde producten van Beton Cire Unique.
Rosbayerweg 125
1521 RW Wormerveer

Kvk: 59.20.34.47
BTW. nr. 8533.66.007
ING bank nr. NL82INGB0006313438

Afwijking van deze voorwaarden kan alleen met schriftelijke toestemming van Beton Cire Unique. Onder overeenkomsten wordt verstaan: Bestelling en levering van goederen.

Met “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook per email of fax bedoeld.

Algemene voorwaarden

 1. Aanbiedingen en bevestiging
  1. Alle aanbiedingen worden uitgevoerd conform de hier aangegeven verkoop voorwaarden .
  2. Een overeenkomst met Beton Cire Unique komt alleen tot stand na vooruitbetaling van de bestelde producten.
 2. Prijzen
  1. Alle door Beton Cire Unique aangegeven prijzen zijn inclusief B.T.W.
  2. Beton Cire Unique houdt zich het recht voor om ingeval van druk of zetfouten in de prijzen de prijzen eenzijdig te wijzigen.
  3. Beton Cire Unique (cement), leveringen tot 4 m2 worden extra verwerkingskosten voor berekend.
 3. Levertijd
  1. Beton Cire Unique zal zich zoveel mogelijk houden aan de afgesproken levertijd van de producten, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld bij overschrijding van de levertijd, buiten hun schuld om.
  2. Bestellingen worden binnen 4 werkdagen verwerkt en daarna overgedragen aan post NL.
 4. Levering en risico
  1. De levering van alle producten van Beton Cire Unique vindt plaats per postbestelling of vanaf een door haar afgesproken ophaalpunt.
  2. Aflevering van producten per postbestelling vinden plaats conform de [ilink url=”http://www.postnlpakketten.nl/klantenservice/Images/AlgemeneVoorwaardenMijnPakket_tcm204-587365.pdf”]voorwaaren[/ilink] van Postnl.
 5. Controle op levering van producten.
  1. Onmiddellijk na levering van de producten aan de klant, dient de klant de afgenomen product(en) te controleren op volledigheid. In geval van gebreken dient de klant Beton Cire Unique daarvan onmiddellijk, schriftelijk op de hoogte worden gesteld, maar uiterlijk binnen 3 dagen na levering.
  2. Indien gebreken met inachtneming van het voorgaande lid zijn gemeld zal door of namens Beton Cire Unique worden onderzocht of er sprake is van een gebrek voor risico van Beton Cire Unique. Wel is de klant verplicht om aan een dergelijk onderzoek zijn volledige medewerking te verlenen.
   Als Beton Cire Unique een gebrek erkend, zal zij voor vervanging van het betreffende product zorg dragen. Eventueel kunnen de kosten voor het product worden vergoed.
  3. De door Unique Beton cire gebruikte kleurstalen zijn slechts bedoeld als voorbeelden om een indicatie te geven van het te leveren product. Kleurafwijkingen kunnen, afhankelijk van het verwerkingsproces zich altijd voordoen. Dit geldt niet als een geldige reden om het product af te keuren.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Beton Cire Unique levert een voor hen kwalitatief goed product. Verdere verwerkingen van het geleverde product, vindt geheel plaats op eigen risico.
  2. Beton Cire Unique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen van het verdere gebruik van het product.
 7. Retourzendingen
  1. Beton Cire Unique wordt in samenspraak met, en op specifiek op wens van de klant op kleur aangemaakt. Retourzending van producten zijn derhalve niet mogelijk.
 8. Klantgegevens
  1. Beton Cire Unique gaat zeer zorgvuldig met opgegeven klantgegevens om.
  2. Klantgegevens worden binnen 24 uur digitaal verwijderd.
 9. Vastlegging
  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

AfterPay

Acceptatie- en betalingsvoorwaarden AfterPay® v.2.0-2017

De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op je bezoek van deze website, je aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van je aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.

 1. Beoordeling aanvraag
  1. Je hebt een bestelling geplaatst en gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van  Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay (hierna “AfterPay”). Deze keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij je via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van jouw gegevens.
  2. Het resultaat van de toetsing krijg je indien mogelijk direct online te zien met daarbij aangegeven of je verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst en indien mogelijk kun je hiervan een opgave van redenen ontvangen. Je kunt ook na één werkdag contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.
  3. AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van jouw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat je gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.
  4. Iedere winkelier is gerechtigd jou als consument bij het tot stand komen van een koopovereenkomst te toetsen (het plaatsen van een order). Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien je kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:
   1. De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;
   2. Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien je koopt via je (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;
   3. Als je wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, vragen wij je tevens de naam van de eigenaar van de eenmanszaak of de namen van firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;
   4. Het bankrekeningnummer waarmee je AfterPay® gaat betalen (enkel bij automatische incasso).
  5. Om te kunnen betalen met AfterPay® moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
   1. Je hebt een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
   2. Je bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeer je niet in een situatie waarin je bent opgehouden jouw schulden tijdig te voldoen.
   3. Je bent beschikkingsbevoegd of je wordt vertegenwoordigd door degene die je rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens jou te handelen.
   4. De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan je toestaat om achteraf te mogen betalen;
   5. Het verstrekken van je gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en jouw keuze te betalen met AfterPay®. AfterPay en de webwinkelier verwerken jouw gegevens ter uitvoering van je overeenkomst
   6. Je verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® de uit jouw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay.
 2. Wijze van betalen
  1. Jouw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® houdt na acceptatie van je verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag vanwege de door jou gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay. Dat betekent dat je na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kunt betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt je hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. Dit is meestal een digitale factuur. Indien je aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit je betalingsverplichting aan AfterPay in stand. Je moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay.
  2. AfterPay behoudt zich het recht voor – voor zover wettelijk is toegestaan – om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van jouw bestelling niet te restitueren.
  3. Indien je kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtig je AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door jou vermelde (bank)rekeningnummer en heb je bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschied en de termijn voor stornering is verlopen. AfterPay neemt hierbij alle toepasselijke regelgeving in acht.
  4. AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens jou kan/kon uitoefenen.
  5. AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op jou over te dragen aan een derde partij. 
 3. Kosten betaalopdracht
  1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor jouw rekening en risico.
  2. Je dient zorg te dragen voor voldoende saldo op het door jou opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van jouw rekening, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). Je kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat je in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen er hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).
  3. Tot één dag voor de incassotransactie, kun je wettelijk gezien de incasso-opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen. 
 4. Betaaltermijn
  Jouw betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met jou is overeengekomen. 
 5. Adreswijziging
  Je bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere wijziging in je e-mailadres of telefoonnummer. Zolang AfterPay geen wijziging heeft ontvangen, word je geacht bereikbaar te zijn op de laatst bij AfterPay bekende contactgegevens. Wijzigingen moeten doorgegeven worden aan de klantenservice van AfterPay. Een wijziging kun je per post sturen naar Postbus 434, 8440 AK Heerenveen t.a.v. AfterPay, per e-mail naar klantenservice@afterpay.nl of telefonisch via 020-7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaal je alleen de normale kosten van je telefonieaanbieder.
 6. Verzuim
  1. Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  2. Indien je binnen 14 dagen na de factuurdatum niet hebt betaald, stuurt AfterPay je een kosteloze e-mailherinnering om je te wijzen op de overschrijding van de betalingstermijn. Indien je aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay een herinnering waarin het verschuldigde bedrag is opgehoogd met kosten vanwege de incassering. Indien je ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay je per post een sommatie (laatste herinnering), waarbij de kosten nogmaals zijn verhoogd. De totale buitengerechtelijke incassokosten staan vermeld op de laatste herinnering.
  3. Vanaf de datum waarop je in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door jou verschuldigde bedrag, tevens ben je administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, jou in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van je bankrekening af te schrijven.
  4. Indien er door aan jou toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen, zullen nadien door je gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan je betaling in mindering strekken op het door jou oorspronkelijk verschuldigde bedrag.
 7. Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens
  AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kun je alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen over inzage van de persoonsgegevens en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving om je privacy te beschermen.
 8. Aansprakelijkheid
  1. AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
  2. Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Website support: Studio BC

De websites van Beton Ciré Unique maken gebruik van cookies. Dit doen wij om de websites goed te laten functioneren, het gebruik ervan te kunnen analyseren en het bezoek en winkelen op de websites voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien worden cookies gebruikt om ook buiten de websites van Beton Ciré Unique relevante, gepersonaliseerde berichten van Beton Ciré Unique te kunnen tonen. Hieronder kun je het plaatsen van deze cookies en de verwerking van de (persoons)gegevens die met behulp van cookies voor eerder genoemde doeleinden worden verzameld accepteren of je cookievoorkeuren aanpassen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring.
Annuleren